2 นาที

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ภาษีที่คนไทย(เกือบ)ทุกคนจ่ายไปแบบไม่รู้ตัว

แชร์

เชื่อหรือไม่? ว่าประชากรไทยเกือบทุกคนต้องจ่ายภาษี แต่เป็นในรูปแบบของ vat หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะถูกเก็บตอนที่เราจ่ายเงินซื้อสินค้า หรือบริการ และหากสังเกตจะเห็นว่าเจ้าสิ่งนี้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน“ใบกำกับภาษี” ที่เราได้รับมาตอนชำระเงินเสร็จแล้ว พออ่านมาถึงจุดนี้ หลายๆ คนคงตั้งคำถามแล้วว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปนั้นมีส่วนช่วยให้ชีวิตดีคนเราขึ้นอย่างไร” วันนี้หญิงนูนจะช่วยคลายความสงสัยนั้นให้เอง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT คืออะไร

เป็นภาษีอากรอีกประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากการขายสินค้า หรือบริการทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราที่มีสถานะเป็นผู้บริโภคซักเท่าไหร่ แต่ความเป็นจริงกลับสวนทางกัน เพราะภาษีมูลค่าเพิ่ม ถือเป็นภาษีทางอ้อม หรือภาษีที่ผู้ผลิต/จำหน่าย หรือผู้ให้บริการสามารถยกให้ผู้บริโภคชำระแทนได้ โดยจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่ 7% ของราคาสินค้า หรือบริการ โดยมีวิธีคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ราคาสินค้า/บริการ x 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่น บริษัทเจ๊หวีไม่สะอาด ขายหวีราคา 1,070 โดยแบ่งเป็นต้นทุน 1,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท โดยบริษัทเจ๊หวีต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสรรพากรในทุกๆ เดือน

หมายเหตุ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่เราถูกเรียกเก็บนั้นเป็นการเรียกเก็บจาก 2 ส่วนคือ 

  • ส่วนแรก : ส่วนของรัฐเก็บ 6.3% ตามที่พ.ร.ฎ.กำหนด
  • ส่วนที่สอง : ส่วนของเทศบาลแต่ละท้องที่เก็บ 1/9 ของส่วนแรก

ทำให้สุทธิแล้ว เราจะเสียทั้งหมด 6.3% บวกกับ 1/9 x 6.3% = 0.7% เป็น 7% สุทธิ จริง ๆ แล้วกฎหมายบัญญัติอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทุก ๆ สองปี (รวมถึงในปัจจุบัน) มักจะมี พระราชกฎษฎีกา ออกมาเพื่อลดอัตราดังกล่าวลงมาเหลือ 7%

อ่านเพิ่มเติมเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มต่อที่ talkToKasidis

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปนั้นช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกจัดเก็บไปนั้นนอกเหนือจากเป็นจากเป็นเงินเดือนของคณะรัฐบาลแล้วก็ยังกลับมาสู่ภาคประชาชนอย่างเราด้วย โดยจะถูกจัดสรรไปเป็นงบประมาณตามลักษณะงาน ดังนี้ (อิงตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

  • งบการศึกษา
  •  งบสวัสดิการผู้สูงอายุ
  • งบกองทัพ
  •  งบการขนส่ง
  • งบสาธารณสุขอื่น (ซึ่งรวมถึงบัตรทอง)
  • งบโรงพยาบาล
  • งบตำรวจ
  • ที่เหลือคืองบในลักษณะงานอื่นๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายไปตอนซื้อสินค้า สุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นสวัดดิการดีๆ คืนให้แก่ตัวเรา นี่แหละค่ะคือความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเราและภาษี


สาระน่ารู้กับ noon

ในปี 2562  ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นประเภทของภาษีที่สรรพากรจัดเก็บได้เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อื่น ๆ ภาษีมรดก และภาษีการค้า ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่มา รายงานผลการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร

ขอบคุณที่มาดี๊ดี

กรมสรรพากร, Taxbugnoms, itax, the matter

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

“เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” เรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคนควรรู้

“เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”คืออะไรและทำไมคนไทยส่วนใหญ่มัก(อาจ)หลงลืม

5 โรคร้ายที่มากับฝน พร้อมแนะวิธีรักษาเบื้องต้น

ใครไม่อยากตกเป็นเหยื่อ 5 โรคร้ายที่มาพร้อมกับหน้าฝนรีบมาอ่านบทความนี้ด่วนๆ