2 นาที

เจาะลึก? ประกันสุขภาพทางเลือกแบบไหนช่วยคุ้มภัยจากโควิด-19

แชร์

จากบทความที่แล้วเราพาทุกคนไปทำรู้จักกับสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาจากอาการติดเชื้อโควิด-19 อย่างสิทธิ UCEP COVID -19 บัตรทอง สิทธิข้าราชการ และประกันสังคมกันไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าหากไม่มีสิทธิดังกล่าว หรือมีความต้องการทางด้านการรักษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสิทธิที่รัฐให้ เราจะต้องทำอย่างไร เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด19 นั้นค่อนข้างสูง หากต้องจ่ายเองอาจทำให้เงินสำรองที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ  

สำหรับใครที่กำลังกังวลในเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องหวั่นใจไป เพราะยังมีการประกันสุขภาพที่เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด19 ได้เช่นกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ และเห็นภาพได้ง่ายชัดเจนเราขอแบ่งอธิบายเป็นกรณี ดังนี้ 

กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อโควิด-19 ประกันสุขภาพแบบไหนคุ้มครองบ้าง 

ตอบ   


ประกันสุขภาพส่วนบุคคลแบบเดี่ยว


ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลแบบเดี่ยว คือ หลักประกันสุขภาพทางเลือกที่เราสามารถจ่ายเงินเพื่อลงทุนซื้อความคุ้มครองทางสุขภาพเพิ่มเติมให้กับชีวิตของเราได้แบบปีต่อ โดยสามารถแบ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองออกเป็น 3 กลุ่มได้ ดังนี้ 


1.ผลประโยชน์ความคุ้มครองผู้ป่วยภายใน (IPD) อาทิเช่น 

 • ค่าห้องและค่าอาหาร 
 • ค่าบริการทั่วไป 
 • ค่ายา  
 • ค่าแพทย์เยี่ยม  
 • ค่าผ่าตัด  
 • ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ 


2.ผลประโยชน์ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) 

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาสำหรับกรณีที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เช่น ค่าแพทย์และค่ายา เป็นต้น 


3.ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เราสามารถซื้อเพื่อขยายความคุ้มครองได้ ดังนี้ 

 • การคลอดบุตร คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 • การรักษาฟัน 
 • พยาบาลพิเศษ ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายของพยาบาลที่มีความจำเป็นโดยคำสั่งของแพทย์
 • การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 


ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ)

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Riders) คือการขยายความคุ้มครอง หรือเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองนอกเหนือจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวหลักที่เรามี โดยสัญญาเพิ่มสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้  

 1. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครอบอุบัติเหตุ 
 2. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 3. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย 
 4. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 


สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ คือ สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เน้นขยายความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยเป็นหลักแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1. สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (HB= Hospital Benefit) หรือสัญญาเพิ่มเติมแบบอื่นๆ ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 2. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (HS = Hospital & Surgical) หรือสัญญาเพิ่มเติมแบบอื่นๆ ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน โดยทั่วไปจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) อาทิเช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น 


ประกันภัยโควิด-19 


ประกันภัยโควิด จัดเป็นประกันวินาศภัยที่ถูกออกมาเฉพาะเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน ประเทศไทย ซึ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

 1. ประกันภัยโควิด-19 “เจอ จ่าย จบ” เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันถูกตรวจเจอว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นครั้งแรก โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เป็นเงินก้อนตามจำนวนที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์ และอาจความมีความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเข้ามาตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน 
 2. ประกันภัยโควิด-19 “เจอ รักษา จบ” เป็นประกันภัยที่เน้นให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลอันเนื่องมาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทประกันจะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาตามวงเงินสูงสุดที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์ และอาจความมีความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเข้ามาตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน 


ประกันภัยโควิดกรณีที่ขาดแคลนรายได้เมื่อเข้ารักษาด้วยเชื้อเชื้อโควิด-19 ประกันสุขภาพแบบไหนคุ้มครองบ้าง 


ตอบ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (HB= Hospital Benefit) หรือสัญญาเพิ่มเติมแบบอื่นๆ ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน การทำประกันสุขภาพส่วนบุคคลแบบเดี่ยว หรือประกันภัยโควิด-19 ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองในส่วนของการชดเชยรายได้ก็สามารถช่วยให้เราสบายใจเรื่องขาดรายได้ในช่วงที่ต้องพักรักษาตัวได้เช่นกัน 


สรุป 

ประกันสุขภาพรายบุคคล ประกันกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติม ต่างก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาจากทั้งกรณีที่เจ็บป่วยด้วยเชื้อโควิด -19 หรือการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากอย่างอื่น ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ไม่สิทธิ UCEP COVID-19 ประกันสังคม สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิข้าราชการ หรือมีความต้องการทางด้านการรักษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสิทธิที่รัฐให้ 

อย่างไรก็ตามเราอยากให้ทุกคนศึกษารายละเอียดความคุ้มครองของแต่แผนประกันสุขภาพให้ดี โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลารอคอย เพราะหากเจ็บป่วยก่อนที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองความตั้งใจที่หวังไว้ก็อาจกลายเป็นศูนย์ 


ขอบคุณข้อมูลจาก 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายหน้าประกันชีวิต หน้า 3-14, หนังสือการวางแผนการประกันภัย ชุดที่ 3 ,oceanlifepage, insurethink, tgia, philliplife, oic, aia, campaign.generali, bangkoklife, azay.co.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษีแบบไหน?ตอบโจทย์ความเป็นคุณ

อยากซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีจังแต่แบบไหนล่ะที่เหมาะสม กับตัวเรา บทความนี้จะช่วยให้คุณได้เข้าใจรายละเอียดของประกันชีวิตแต่ละประเภทมากขึ้น รวมไปถึงคำตอบของคำถามที่ว่าประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษีแบบไหน?ตอบโจทย์และเข้าใจความเป็นคุณมากที่สุด

Update ประกันภัยโควิด-19 ประจำเดือนมิถุนายน

อัพเดตประกันภัยโควิด-19 ประจำเดือนมิถุนายน