7 นาที

ใครยังไม่มีรีบทำด่วน!! ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดฟรี!!

แชร์

ณ เวลานี้คงไม่มีข่าวคราวใดน่าตื่นเต้นไปกว่าการฉีดวีนโควิด-19 แล้ว โดยประชาชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง จะเป็นประชาชน 2 กลุ่มแรกที่สามารถลงทะเบียนเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ”หมอพร้อม” ได้ก่อนใคร ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา และคิวต่อไปคือประชาชาชนที่มีอายุ 18 -59 ปีขึ้นไป  ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. เป็นต้นไป 

สำหรับใครที่จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว หรือมีแพลนฉีดวัคซีน วันนี้เรามีข่าวดีจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิกได้ร่วมกันจัดโครงการ “ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล” โดยการแจกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนฟรีให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีบริษัทประกันที่เข้าร่วม ดังนี้ 


ประกันโควิด


กรุงเทพประกันภัย  (2 ล้านสิทธิ์)รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน 10,000


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุแรกเกิด – 100  ปี ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น
 2. รับประกันภัยทุกอาชีพ
 3. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 21 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
 4. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
 6. ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 7. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 8. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน
 9. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ลงทะเบียน คลิก
ทิพยประกันภัย  (ไม่จำกัดสิทธิ์)


ประกันแพ้วัคซีน


รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. 1 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564
 3. Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 4. 31 ธันวาคม 2564
 5. 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ลงทะเบียน คลิก
เมืองไทยประกันภัย  (2 ล้านสิทธิ์)


ประกันภัยแพ้วัคซีน


รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
 2. ไม่จํากัดอาชีพ
 3. ผู้รับสิทธิ์ต้องมี สัญชาติไทยเท่านั้น และพํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 4. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 20 พฤษภาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2564
 5. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 6. ผู้รับสิทธิ์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ลงทะเบียน คลิก
วิริยะประกันภัย  (2 ล้านสิทธิ์)รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 24 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
 3. รับทุกอาชีพ
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 5. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 6. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 7. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ line  @Viriyahhealth 


ประกันโควิดสินทรัพย์ประกันภัย  (1 ล้านสิทธิ์)


รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 99 ปี ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 19 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน พื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทะเบียน คลิก
สินมั่นคงประกันภัย  (1 ล้านสิทธิ์)


ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19


รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 18 พฤษภาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2564
 3. บริษัทฯ ให้การคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทําหัตถการ โดยแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 4. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 5. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ลงทะเบียน คลิก
เอเชียประกันภัย (1 ล้านสิทธิ์)


ประกันภัยแพ้วัคซีน-19


รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 21 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 4. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 5. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ลงทะเบียน คลิก
ฟอลคอนประกันภัย  (5 แสนสิทธิ์)


ประกันภัยแพ้วัคซีน


รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)            100,000
“ค่าปลอบขวัญ” เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่มี


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 180 วัน ผ่านทาง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 4. การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากอาการแพ้หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA)
 5. การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) ที่มีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ลงทะเบียน คลิก
เอไปเอประกันชีวิต

(เฉพาะลูกค้าเอไอเอเท่านั้น)รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน) สูงสุดไม่เกิน 14 วัน ต่อการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต 1,000/วัน
จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอาการแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 (เสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน) โดยจ่ายครั้งเดียวต่อรายชีวิต 200,000


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สำหรับผู้เอาประกันเอไอเอที่ลงทะเบียนก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอไอเอเท่านั้น ยกเว้นลูกค้าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life)
 3. ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามความจําเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง
 4. บริษัทจะคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจํานวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) ต่อการฉีด วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 5. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 หรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 6. ในกรณีที่เสียชีวิต ผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

ลงทะเบียนผ่าน AIA ISERVICE

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เลือกประกันสุขภาพเด็กอย่างไรให้คุ้มค่าทั้งคุณ และลูกน้อย

โรคภัยไข้เจ็บเป็นของที่คู่กันกับเด็กในวัยแรกเกิด จนถึง 12 ขวบ ซึ่งค่ารักษานั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว การทำประกันสุขเด็กจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ แต่การที่จะหาประกันเด็กที่ใช่นั้นเป็นเรื่องยาก วันนี้เราจึงมี 3 เงื่อนไขมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกประกันสุขภาพเด็กที่คุ้มค่าทั้งคุณและลูกน้อย

Who: ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 64 บ้าง

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 64 แล้ว ลองแวะมาเช็คดูหน่อยไหมว่าคุณเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องยื่นภาษีหรือเปล่า